Doktorgrad avdekker mangelfull opplæring og samhandling i møte med pasienter på TUD


Publisert:


Maria Løvsletten er psykiatrisk sykepleier og jobber i en kombinert stilling som fagrådgiver i Divisjon Psykisk helsevern ved Sykehuset Innlandet og er førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet. Maria har i sitt doktorgradsarbeid undersøkt pasientgruppen som har vedtak om tvang uten døgnopphold og samhandlingen mellom helsepersonell som jobber med disse pasientene. Forskningen viste utfordringer knyttet til samhandlingen mellom tjenestenivåene og ansatte i kommunehelsetjenesten, samt bekymringsfulle mangler knyttet til kunnskap og oppfølging av lovverk.

Bilde av intervjuobjekt Maria Løvsletten
Maria Løvsletten
Foto: Holland Foto


Hva handlet doktorgraden om?

I denne doktorgraden har jeg forsket på oppfølgingen av pasienter med vedtak om tvang uten døgnopphold (TUD) i et helsetjenesteperspektiv. Prosjektet har kartlagt pasientgruppen som får TUD vedtak, hvordan kommunene følger opp disse pasientene og hvordan de samarbeider med spesialisthelsetjenesten, og har undersøkt erfaringer med samtykkekriteriet ved tvangsvedtak.

Hva viste forskningen?

Flertallet av pasienter som fikk TUD vedtak hadde en psykoselidelse, og hadde mottatt helsehjelp i cirka 10 år før de fikk et tvangsvedtak. Flertallet av pasientene manglet individuell plan (IP) og navngitt kontaktperson i journal.

Forskningen viste utfordringer knyttet til samhandling mellom tjenestenivåene og ansatte i kommunehelsetjenesten. I tillegg avdekke forskningen manglende opplæring i psykisk helsevernloven.

Vurderingen av samtykkekompetanse som ble innført i 2017, har endret rammene for TUD slik at vedtakene krever mer omfattende vurdering enn tidligere. Mange psykiatere syntes denne vurderingen var blitt vanskeligere, da psykosesymptomer kan variere fra time til time. Dette kan medføre at pasienter kan bli vurdert som samtykkekompetente i en situasjon, men ha aktive psykose symptomer noen timer senere.

Hvorfor er dette viktige funn?

TUD er en ordning som har vært i lovverket siden 1961. Men, det har manglet forskning på rammene og selve innholdet i oppfølging TUD pasientene.

På hvilken måte tror dere forskningen kan blir nyttig for helsepersonell, pasienter og pårørende

Forskningen har avdekket forbedringspotensialer i måten TUD vedtak følges opp på. Rammene rundt pasientene kan struktureres bedre. Et TUD vedtak som gjennomføres i en strukturert ramme, har stor betydning for at pasienten skal fa bedret sin psykiske helse.

Hva sier din PhD om frivillighet, brukermedvirkning og/eller reduksjon av tvang?

For å sikre brukerstemmen til TUD pasienter, er en fungerende IP med en kriseplan et viktig verktøy. Det er en måte å sikre rehabilitering og forebygging av nye TUD vedtak. Ved å involvere pårørende aktivt, sikrer dette at man ivaretar pasientenes ønsker og behov når pasienten mangler samtykkekompetanse.