Om oss

Frivillighet og tvang er et kompetansesenter innen psykisk helsevern som jobber med å øke kunnskap om frivillighet og tvang, redusere tvang og om nødvendig bidra til forsvarlig bruk av tvang. Vi mener at det ideelle for både pasienter, pårørende og helsepersonell er frivillighet.

Forskning, fagutvikling og kompetanseheving

Vi heter nå Frivillighet og tvang. Navnebyttet fra Tvangsforsk henger sammen med at vi har endret faglig profil. I Tvangsforsk hadde vi fokus på forskning, mens i Frivillighet og tvang vil vi også arbeide med fagutvikling og kompetanseheving. Forskningen vil fortsatt ha en sentral plass, men gjennom den faglige omleggingen håper vi å nå flere, spesielt helsepersonell, pasienter og pårørende. Våre fagfelt er frivillighet, medvirkning og tvang innen psykisk helsevern.

I tillegg jobber vi med veiledning, samt holder kurs og konferanser for både helsepersonell, pasienter og pårørende. Vi gjør også dette for øvrige yrkesgrupper som ønsker økt kunnskap om fagfeltet frivillighet og tvang.

Vi er et tverrfaglig team bestående av sykepleiere, jurister, leger og psykologer. Vi har laget denne nettsiden for alle som ønsker informasjon om frivillighet og tvang i psykisk helsevern.

Har du en idè til et forskningsprosjekt og trenger råd? Er du ute etter et kurs i psykiske helsevernloven eller tiltak som fremmer frivillighet?  Ta kontakt med oss!

Frivillighet og tvang holder til i Tromsø, og er en del av Universitetssykehuset i Nord-Norge og SIFER Nord. Vi har likevel et nasjonalt nedslagsfelt innen spesialisthelsetjenesten i psykisk helsevern.

Ansatte

Frivillighet og tvang består av følgende ansatte:

Portrettbilde av Erlend Bugge

Erlend Bugge

Jeg heter Erlend og er overlege, samt leder for SIFER Nord og Frivillighet og tvang. Jeg er utdannet lege og psykiater. Jeg har en doktorgrad på immunsystemet og psykiske lidelser. Jeg jobber med pasienter, fagutvikling og forskning.

Portrettbilde av Julie Hanssen

Julie Hanssen

Jeg heter Julie, er seniorrådgiver i SIFER Nord og var ferdig utdannet sykepleier i 2011. Jeg har videreutdanning i Voldsrisikovurdering, prosjekt og ledelse, behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser. Min kliniske bakgrunn er både primær- og spesialisthelsetjenesten. Jeg har særlig kompetanse innenfor sikkerhetspsykiatri.

Portrettbilde av Marianne Silsand

Marianne Silsand

Jeg heter Marianne og er utdannet jurist og sykepleier. Jeg ble ferdig utdannet sykepleier i 2015 og har jobberfaring som sykepleier fra psykisk helsevern. Jeg var ferdig utdannet jurist våren 2022 og har siden jobbet i Sifer Nord og Frivillighet og tvang.

Portrett av Thomas Bremnes

Thomas Bremnes

Jeg heter Thomas og er lege i spesialisering i psykiatri ved SIFER Nord, Universitetssykehuset Nord-Norge. Til daglig jobber jeg klinisk med pasienter og fagutvikling. I tillegg forsker jeg på tvang og samtykkekompetanse innen psykisk helsevern. Jeg er også utdannet filosof.

Fagrådet

Vi i Frivillighet og tvang har et fagråd. Fagrådet fungerer som et rådgivende organ for, og består av personer som ikke er ansatte i Frivillighet og tvang. Fagrådet oppnevnes for en periode på to år.

Fagrådets oppgaver er blant annet

  • Gi faglige råd til Frivillighet og tvang om problemstillinger innen psykisk helsevern hvor pasienters autonomi, i vid forstand, vurderes å være utsatt
  • Gi faglige råd til Frivillighet og tvang om metoder, tilnærminger og strukturelle forhold som kan bedre mulighetene for pasientmedvirkning og frivillighet
  • Bidra til at et nasjonalt perspektiv ivaretas i Frivillighet og tvang sitt arbeid
  • Bidra til at Frivillighet og tvang har kjennskap til relevant nasjonal og internasjonal forsking
  • Delta på nettmøter 4 ganger året og årlige samlinger (fysisk)
  • Bidra til etterlevelse av Frivillighet og tvang sine målsetninger, inkludert gi råd om strategiske valg for å oppnå disse

Utover nevnte oppgaver kan det være aktuelt at fagrådet utreder aktuelle problemstillinger, herunder bidrar til å besvare høringsuttalelser og gjennomføre utredningsoppgaver.

Fagrådet består av følgende medlemmer

Portrett av Anna Cecilie Jentoft.

Anna Cecilie Jentoft

Anna er landstyreleder for Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP).

Portrett av Joachim Kjennerud.

Joachim Kjennerud

Joachim Kjennerud er ansatt som seniorrådgiver i Fagavdelingen i Mental Helse, hvor han har fagansvar for menneskerettigheter, tvang og kvalitet i helsetjenestene. Joachim har master i psykologi, og klinisk bakgrunn fra FACT, akuttpost og psykoterapeutisk poliklinisk behandling i spesialisthelsetjenesten.

Portrett av Pia Jorde Løvgren.

Pia Jorde Løvgren

Pia Jorde Løvgren er spesialist i psykiatri og har arbeidet med temaer relatert til frivillighet og tvang i mange år, både i klinisk pasientrettet arbeid, som kursholder og gjennom fagutvikling. Hun har en Ph.D. i temaet rettspsykiatri, og har lang erfaring som sakkyndig, både for strafferetten og sivilretten. Hun arbeider for tiden som overlege ved SIFER Sør-Øst.

Richard Whittington

Richard Whittington er forskningsrådgiver ved St. Olavs Hospital Trondheim og professor ved Institutt for psykisk helse ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Han er styreleder for det COST-finansierte nettverket «Fostering and Strengthening Approaches to Reducing Coercion in European Mental Health Services» (FOSTREN) som har pågått 2020-24. Han har publisert forskning og refleksjoner om institusjonell konflikt og systemisk vold i løpet av de siste 30 årene, inkludert “Violence in Mental Health Settings” (2006, co-redigert med D. Richter) og “Violence Rewired” (2020, medforfatter av J. McGuire). Hans hovedfokus er på sosialpsykologien til restriktive praksiser i psykisk helsevern.

Portrett av Roger Almvik.

Roger Almvik

Roger Almvik er Dr. Philos/Psykiatrisk sykepleier og seniorforsker ved SIFER Midt, St. Olavs Universitetssykehus i Trondheim. Han har også en stilling som førsteamanuensis ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, Institutt for Psykisk Helse.

Portrett av Tore Hofstad.
Foto: Mathilde Coraline Aarvold Bakke

Tore Hofstad

Tore Hofstad jobber ved Kompetansesenter for sikkerhets-, retts- og fengselspsykiatri i Bergen, hvor han blant annet forsker på tvang i psykisk helsevern. Tore er utdannet statsviter og har en doktorgrad i psykiatrisk epidemiologi/helsetjenesteforskning. Han har tidligere jobbet 16 år som miljøarbeider ved ulike akutt- og alderspsykiatriske avdelinger.

Øyvind Holst

Øyvind Holst er jurist og har arbeidserfaring fra påtalemyndigheten, domstoler, Oslo universitetssykehus og juridisk fakultet, Universitetet i Bergen.