Vi bidrar i nytt rundskriv


Publisert:


Det har tidligere oppstått usikkerhet og uenighet knyttet til helsepersonell og politiets adgang til å utøve fysisk makt utenfor institusjonen. I dag ble Helsedirektoratet og Politidirektoratet enige om rammene for samarbeid om personer med psykiske lidelser.

Illustrasjonsbilde politi og ambulansepersonell.

Enigheten resulterte i et revidert rundskriv som beskriver ansvar og samarbeid mellom etatene. Rundskrivet omhandler i hovedsak samarbeid knyttet til etablering og gjennomføring av tvungent psykisk helsevern. Revideringen av rundskrivet har som målsetting at oppgavene utføres på en minst mulig inngripende måte og til det beste for pasienten, og at begge etater ivaretar ansvaret for samfunnsvernet. I tillegg understreker Helsedirektoratet og Politidirektoratet viktigheten av at det etableres lokale samarbeidsavtaler mellom helsetjenesten og politi.

Vi i Frivillighet og tvang har vært høringsinstans til revideringen. Du finner vårt høringsinnspill nederst. Vi synes det er flott å se at Helsedirektoratet og Politidirektoratet har hensyntatt våre tilbakemeldinger. Vi håper at rundskrivet bidrar til en klarere rollefordeling og et bedre samarbeidsklima mellom helse og politi. På denne måten mener vi i Frivillighet og tvang at vi gir best helsehjelp til pasienter.