Vi har etablert et Fagråd


Publisert:


Vi i Frivillighet og tvang har etablert et nytt Fagråd. Fagrådet fungerer som et rådgivende organ for oss i Frivillighet og tvang, og består av personer som ikke er ansatte i Frivillighet og tvang. Fagrådet oppnevnes for en periode på to år.

Fagrådets oppgaver vil bestå i følgende:

Tore Hofstad, Joachim Kjennerud,
Roger Almvik og Øyvind Holst
 • Gi faglige råd til Frivillighet og tvang om problemstillinger innen psykisk helsevern hvor pasienters autonomi, i vid forstand, vurderes å være utsatt
 • Gi faglige råd til Frivillighet og tvang om metoder, tilnærminger og strukturelle forhold som kan bedre mulighetene for pasientmedvirkning og frivillighet
 • Bidra til at et nasjonalt perspektiv ivaretas i Frivillighet og tvang sitt arbeid
 • Bidra til at Frivillighet og tvang har kjennskap til relevant nasjonal og internasjonal forsking
 • Delta på nettmøter 4 ganger året og årlige samlinger (fysisk)
 • Bidra til etterlevelse av Frivillighet og tvang sine målsetninger, inkludert gi råd om strategiske valg for å oppnå disse

Utover nevnte oppgaver kan det være aktuelt at fagrådet utreder aktuelle problemstillinger, herunder bidrar til å besvare høringsuttalelser og gjennomføre utredningsoppgaver.

Fagrådet består av følgende medlemmer:

 • Pia Jorde Løvgren, overlege, SIFER Sør-Øst
 • Øyvind Holst, jurist/phd, rådgiver, SIFER Sør-Øst
 • Tore Hofstad, statsviter/phd, forsker, SIFER Vest
 • Roger Almvik, psykiatrisk sykepleier/phd, professor, SIFER Midt/NTNU
 • Richard Whittington, psykolog/phd, professor, SIFER Midt/NTNU
 • Joachim Kjennerud, seniorrådgiver, Mental Helse

Fagrådet hadde sitt første møte i Oslo 30. november. Vi i Frivillighet og tvang gleder oss til videre samarbeid med Fagrådet.

Richard Whittington deltok på møtet digitalt. Pia Jorde Løvgren var ikke til stede på møtet da hun forbereder seg til å forsvare sin avhandling 4. desember 2023. Tittelen på doktorgraden er: «Systematic recording and assessment of psychotic symptoms in forensic evaluations of criminal responsibility in Norway 2009-2018». Forskningen tar for seg rettspsykiatriske rapporter om strafferettslig ansvar og rettslig utilregnelighet. Du kan lese mer om Pias disputas her.