Hva er tvang?

1. Hva er tvang og hvorfor er tvang problematisk?

Tvang er å gjennomføre et tiltak eller handling mot noen uten at de ønsker eller samtykker til det.

Utgangspunktet er at all helsehjelp skal gis frivillig. Alle mennesker har rett til frihet, selvbestemmelse og integritet. Disse rettighetene er forankret i internasjonale og nasjonale menneskerettigheter.

I enkelte tilfeller kan en person være så syk at hen ikke opplever behovet for helsehjelp. Hvor dette er tilfelle er det bestemt i psykisk helsevernloven at det i enkelte tilfeller kan være lov til å bruke tvang. Psykisk helsevernloven oppstiller likevel strenge krav for når tvang skal brukes. Tvang er problematisk fordi det er et unntak fra hovedregelen om at helsehjelp skal gis frivillig, og at et samtykke må foreligge.

Hva er tvang?

2. Hvorfor kan man bruke tvang?

I noen situasjoner kan en person være så syk at vedkommende ikke er i stand til å vurdere behovet for helsehjelp. Helsevesenet har et ansvar og en plikt til å gi nødvendig helsehjelp. Det kan derfor være behov for at helsepersonell griper inn i situasjonen og avgjør hva som er det beste for pasienten. Det kan for eksempel være nødvendig å legge vedkommende inn på tvang, og starte med tvangsmedisinering. Målet med tvang er at pasienten skal gjenvinne sin selvbestemmelsesrett.

Som nevnt i punkt 1 er det strenge regler for når en person kan bli lagt inn på tvang og når tvangsmidler kan benyttes. Bakgrunnen for disse strenge kravene er fordi tvang er svært inngripende i en persons fysiske og psykiske selvbestemmelsesrett. Selv om det er lov med tvang i særlige tilfeller, skal helsehjelpen gis med respekt for den enkeltes integritet og menneskeverd. På bakgrunn av dette har pasienter blant annet medvirkningsrett. Det vil si at pasienter har rett til å uttale seg om helsehjelpen og deres mening skal legges vekt på. Les mer om pasienters rettigheter her.

3. Lovens regler

I psykisk helsevernloven kapittel 3 og 4 finner du de mest sentrale reglene for når det er lov til å bruke tvang. I kapittel 3 finner du regler knyttet til etablering og opphør av tvunget psykisk helsevern. Det vil si blant annet legeundersøkelse, tvungen observasjon, tvangsinnleggelse og forbudet mor overføring fra frivillig til tvunget psykisk helsevern. I psykisk helsevernloven kapittel 4 finner du reglene knyttet til gjennomføring av psykisk helsevern. Det vil si blant annet regler om retten til individuell plan, vern om personlig integritet, skjerming, undersøkelse og behandling uten eget samtykke, beslag og bruk av tvangsmidler.

Loven skal som utgangspunkt forebygge og begrense bruken av tvang.

Trykk her for å lese mer om tvang.

4. Rettigheter for den som blir utsatt for tvang

Fordi tvang er veldig inngripende overfor en person, er det flere regler som gir pasienter rettigheter. Det er for å gi pasienten rettssikkerhet. Rettssikkerhet er vanskelig å definere, men det handler om sikkerhet for enkeltpersoner mot statens maktbruk. Det er blant annet regler om at det må fattes et vedtak om bruk av tvang. Vedtaket kan klages på, og på den måten kan tvangsbruken kontrolleres og etterprøves om den er lovlig.

I tillegg har psykisk helsevernloven regler om at tvang skal brukes så lite som overhodet mulig, og pasientens mening skal få betydning. Det er også et krav om at frivillig behandling og helsehjelp må være forsøkt først eller at det er åpenbart formålsløst å prøve.

Mer informasjon pasientrettigheter finner du her.

  • Kongeriket Norges Grunnlov av 17 mai 1814, § 113
  • Psykisk helsevernloven § 4-1. 
  • NOU 2011:9 s. 61, 139. 
  • Storvik, M. (2017). Rettslig vern av pasienters integritet i psykisk helsevern. Tromsø: Det juridiske fakultet v/ Universitet i Tromsø, s. 129