Anmeldelse av pasient

1. Anmeldelse vs. taushetsplikten

Mulige straffbare handlinger begått av pasienter mot ansatte, kan anmeldes som ellers i samfunnet. En anmeldelse kan komme i konflikt med taushetsplikten. Dette må sees i sammenheng med taushetspliktens formål, som blant annet er å sikre at enhver skal ha adgang til helsehjelp uten frykt for å oppleve straffeforfølgning. Derimot kan taushetsplikten fravikes når «tungtveiende private eller offentlige interesser gjør det rettmessig å gi opplysningene videre». Hensynet til den ansatte og anmeldelse av hendelsen kan veie tyngre enn hensynet til taushetsplikten. Den ansatte må selv vurdere om taushetsplikten skal fravikes. Det er kun opplysninger som er nødvendig for anmeldelsen som skal utleveres.

Noen straffbare handlinger er så alvorlige at det er bestemt i lov at taushetsplikten skal fravikes. Det er i de tilfellene avvergingsplikten gjelder. Les mer om avvergingsplikten i punkt 4.

2. Hva er hensikten med å anmelde en pasient for alvorlig vold og/eller trusler?

  • Samfunnsvern: Hendelsen kan resultere i dom etter straffeloven § 62, kjent som psykisk helsevernloven (phvl.) § 5-1. Denne særreaksjonen har som målsetning å verne samfunnet, når straff ikke kan anvendes på grunn av utilregnelighet.
  • Nødvendig helsehjelp til pasienten: Hvis pasient blir dømt til tvunget psykisk helsehjelp kan en sikkerhetspsykiatrisk seksjon sørge for nødvendig helsehjelp, behandling samt større grad av trygghet og rammer enn ved vanlige psykiatriske døgnenheter.
  • Voldskadeerstatning: For å få voldsoffererstatning må man ha anmeldt hendelsen, og enten ha en dom eller at straffesaken er avsluttet på et annet grunnlag. Det er Voldserstatningslovens § 1 som sier hvilke lovbrudd man kan få voldserstatning for. Det er grovere lovbrudd, men omfatter blant annet grov kroppskrenkelse og kroppsskade. 

4. Avvergingsplikten

Helsepersonell har både en rett og plikt til å melde saker til politiet ved alvorlige lovbrudd. Dette kalles avvergingsplikten. Denne plikten går ut på å varsle eller anmelde saker til politiet når det er nødvendig for å avverge alvorlige lovbrudd eller alvorlig skade på person eller eiendom. I slike tilfeller fravikes taushetsplikten.

Avvergingsplikten omfatter blant annet grov frihetsberøvelse, mishandling i nære relasjoner, hvis noe har etterlatt noen i hjelpeløs tilstand, voldtekt, ran, incest, terrorhandlinger og fremkalling av fare for allmennheten. Alle lovbruddene avvergingsplikten gjelder fremgår av straffeloven § 196.

3. Hvordan anmelde pasient?

Hvis ansatte blir rammet av vold og trusler bør arbeidsgiver varsle Arbeidstilsynet, og eventuelt politiet ved alvorlige hendelser. Arbeidsgiver vurder om hendelsen skal anmeldes. Denne vurderingen bør ikke overlates til den voldsrammede. Dersom arbeidsgiver ikke følger opp hendelsen, kan arbeidstaker selv anmelde forholdet.

Anmeldelse

Noen typer hendelser må anmelder møte opp hos politiet for å anmelde. Noen politistasjoner krever at man har en avtale før oppmøte. Ta kontakt med nærmeste politi for å lage en avtale og for å sjekke åpningstider . Finn nærmeste politi, åpningstider og kontaktinformasjon her.

Arbeidstilsynet

 Arbeidsgiver har plikt til snarest mulig å varsle Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet om alvorlig personskade eller dødsfall som skjer i forbindelse med arbeid. 

Slik varsler du Arbeidstilsynet

Telefon 73 19 97 00 (tast 3 for melding av ulykke)

Telefonen er åpen for melding av ulykker alle hverdager fra kl. 08 – 15.45

Telefonvarselet skal skje snarest og senest innen ett døgn. Etter det første telefonvarselet, skal arbeidsgiver bekrefte varselet skriftlig til Arbeidstilsynet. Dette kan gjøres ved å bruke Arbeidstilsynets meldeskjema. Verneombudet skal ha kopi av bekreftelsen.

Les mer hos Arbeidstilsynet – “Melde ulykke”

Helsepersonelloven § 23 nr. 4.

Voldserstatningsloven § 6 og § 7.

Straffeloven, § 196.

Justis- og beredskapsdepartementet, Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt i forvaltningen, Veileder, februar 2023. Publikasjonskode: G-0454 B, punkt 6.7.2.