Rutinekontroller

Rutinekontroll er, som ordet tilsier, en kontroll som utføres som en rutine på en sengepost. Det vil si at rutinekontrollen utføres på alle pasienter på sengeposten, uten at det foreligger en mistanke mot noen.

Sengeposter kan innføre rutinekontroll av pasienter ved innleggelse og etter opphold utenfor institusjonen eller enheten. Grunnen til dette er for å hindre innføring av rusmidler, legemidler, skadelig stoffer, rømningshjelpemidler eller farlige gjenstander.

Rutinekontrollen kan innebære undersøkelse av pasienten sine eiendeler og kroppsvisitasjon uten avkledning av pasienten. Kontrollen kan bare innføres når det er nødvendig for å ivareta sikkerheten eller hensynet til helsehjelpen. Mindre inngripende tiltak skal være vurdert, og sengeposten skal dokumentere at vilkårene for å innføre rutinekontroll er oppfylt.

Rutinekontrollen skal gjennomføres så skånsomt som mulig. Intensiteten i rutinekontrollen må stå i et rimelig forhold til det en ønsker oppnå oppnå med kontrollen. Kroppsvisitasjon skal foretas av en person av samme kjønn som pasienten. Undersøkelse av kroppens hulrom er ikke tillatt.

Rutinekontroll ved regionale sikkerhetsavdelinger

Ved regionale sikkerhetsavdelinger og i enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå gjelder andre regler for rutinekontroll. Regionale sikkerhetsavdelinger har i større grad anledning til å innføre strengere rutinekontroller og tiltak enn en vanlig psykiatrisk sengepost. Årsaken til dette er å sørge for tilstrekkelig sikkerhet for pasienter, medpasienter og personell, og i tillegg ivareta samfunnsvernet.

Ved regionale sikkerhetsavdelinger med særlig høyt sikkerhetsnivå skal pasienten og vedkommendes eiendeler alltid kontrolleres ved overføring, samt før og etter utgang.

  • Psykisk helsevernloven, § 4-6, §4A-a og §4A-5.