Kontrollkommisjonen

1. Hvem er kontrollkommisjonen?

Kontrollkommisjonen er et uavhengig organ som er oppnevnt av Statsforvalteren. En kan også kalle kontrollkommisjonen for en tilsynsgruppe. Kontrollkommisjonen skal ledes av en jurist og bestå av en lege og to andre medlemmer. En av de to sistnevnte medlemmene skal selv ha vært pasient eller pårørende, eller ha representert pasientinteresser i stilling eller verv. I tillegg skal alle medlemmene ha varamedlemmer. Medlemmene oppnevnes for 4 år om gangen.

Kontrollkommisjonen skal sikre den enkeltes rettssikkerhet i møtet med det psykiske helsevernet.

Om kontrollkommisjonen

2. Kontrollkommisjonens oppgaver

Kontrollkommisjonens oppdrag iverksettes av eget initiativ eller etter henvendelse fra pasienten, pasientens nærmeste pårørende eller personalet.

Kontrollkommisjonens oppgaver kan grovt deles opp i tre områder: 

 • Kontroll med tvangsvedtak.
 • Klagebehandling.
 • Kontroll med velferden til pasientene.

Les mer om kontrollkommisjonens oppgaver i punkt 2.1, 2.2 og 2.3.

2.1 Kontroll med tvangsvedtak

Kontrollkommisjonen skal på eget initiativ kontrollere at kravene for tvangsinnleggelse er oppfylt. Dersom kommisjonen finner vedtaket om tvungen observasjon eller tvunget psykisk helsevern har feil, kan kommisjonen fatte vedtak om ugyldighet/opphør.

Dersom pasienten ikke klager over etablering av tvunget psykisk helsevern, skal likevel kontrollkommisjonen av eget tiltak vurdere om det er behov for tvunget psykisk helsevern når det er gått tre måneder etter innleggelsen.

Når det er gått ett år siden tvunget vern ble etablert, er det en forutsetning for videre vern at kommisjonen samtykker til forlengelse av vernet.

2.2 Klagebehandling

Kontrollkommisjonen skal behandle klager på vedtak om etablering, opprettholdelse eller opphør av tvungen observasjon og tvunget psykisk helsevern. Kommisjonen skal undersøke om alle vilkårene for tvunget vern er oppfylt. Dersom kontrollkommisjonen konkluderer med at vilkårene ikke er oppfylt, må pasienten skrives ut.

I tillegg skal kontrollkommisjonen behandle klager over vedtak som fattes under gjennomføring av tvunget vern: 

 • Skjerming
 • Innskrenkinger i retten til forbindelse med omverden
 • Undersøkelse av rom og eiendeler, samt kroppsvisitasjon
 • Beslag
 • Rusmiddeltesting
 • Bruk av tvangsmidler 
 • Overføringer fra en institusjon til en annen eller overføring fra en form for tvunget psykisk helsevern til en annen 

Dersom kommisjonen konkluderer med at et vedtak er feil, kan vedtaket kjennes ugyldig.

2.3 Velferdskontroll

Kontrollkommisjonen skal føre den kontroll de finner nødvendig for pasientens velferd. Dette innebærer at kontrollkommisjonen skal gjennomføre velferdskontroller hvor de besøker pasienter i tvungent psykisk helsevern med og uten døgnopphold. Institusjoner og avdelinger som er godkjent for pasienter under tvunget psykisk helsevern med døgnopphold skal besøkes minst én gang per måned. I andre institusjoner skal besøk skje minst fire ganger i året. 

Under velferdskontrollen skal kontrollkommisjonen: 

 • Gjennomgå protokollene om bruk av skjerming, behandling uten eget samtykke og tvangsmidler
 • Undersøke om det er husordensreglement ved institusjonene, og påse at reglene er i overensstemmelse med lovverket
 • Pasientene skal gis anledning til å fremsette klager over vedtak etter psykisk helsevernloven, og ellers ta opp forhold av betydning for pasientens opphold ved institusjonen 
 • Pasienter som er innlagt i institusjonen uten eget samtykke etter siste besøk, skal få tilbud om samtale med kontrollkommisjonen
 • Kontrollkommisjonens medlemmer kan så vidt mulig bistå pasientene med råd og hjelp
 • Kontrollkommisjonen skal varsle Statsforvalteren om alvorlige forhold ved institusjonen

4. Kontaktinformasjon 

Her finner du kontaktinformasjonen til de ulike kontrollkommisjonene.

Nettside: https://www.helsedirektoratet.no/tema/kontrollkommisjonen-i-psykisk-helsevern/kontaktinformasjon-til-ledere-av-kontrollkommisjonene